مهبل

قسمتی از اندام تناسلی زن. مهبل، رحم را به خارج از بدن متصل می کند. در طول آمیزش جنسی، آلت مرد وارد مهبل می شود. کودک هم از مهبل به دنیا می آید.

Vagina

Part of the inner sexual organs of a woman. The vagina connects the uterus with the outside of the body. During sexual intercourse, the penis enters the vagina. Babies are born through the vagina.