ዓበቕ

ዓበቕ ብቐጥታዊ ናይ ቆርበት ምትንኻፍ፣ ንኣብንተት ኣብ እዋን ወሲብ ይመሓላለፍ። ምሕኻኽን ኣብ መንጎ ኣጻብዕቲ፣ ወይድማ ኣብ ጉምቦ ኢድ ወይ ኣብ ከባቢ ኣካላት ርሕሚ ዝፍጠር ሓፈውን ገለ ካብቶም ምልክታት እዮም። ኮንደማት ዓበቕ ኣይከላኸሉን። ዓበቕ ኣብ ውሽጢ ቆርበት ብዝነብር ባልዕ (ኣዝዩ ደቂቕ እንስሳ) እዩ ዝመጽእ። ዓበቕ ካብ ፋርማሲ ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዝዕደግ ንባልዕ ዝቐትል ቅብኣት ተጠቒምካ ከተወግዶ ትኽእል። ናይ ዓራት ኣንሶላታት፣ ሽጎማነታትን ክዳውንቲን ብ 60 ዲግሪ ሙቐት ክሕጸቡ ኣለዎም።

Scabies

Scabies is transmitted through direct skin-to-skin contact, such as during sex. Symptoms include itching and a skin rash between the fingers, on the wrist or near the genitals. Condoms do not protect against scabies. Scabies is caused by parasites (very tiny animals) that lives under the skin. Scabies are treated with an over-the -counter parasite-killing lotion found at the pharmacy. Bed linen, towels and clothes should be washed at 60 degrees centigrade.