واکسن

واکسن مانع از این می شود که به عفونت های خاصی مبتلا شوید مانند HPV. متخصص حوزه سلامت می تواند واکسن را تزریق کند.

Vaccine

A vaccine prevents you from getting certain infections, such as HPV. You are given a vaccine by a health professional.