ኤችፒቪ

እቲ ቫይረስ (ናይ ሰብ ፓፒሎማቫይረስ)። ገለ ዓይነታት ኤችፒቪ ናይ ርሕሚ ዕንፍሩራት ስዕቡ፣ ካልኦት ድማ ናይ ክሳድ መንሽሮ (ኣብ ኣንስቲ) ወይድማ ናይ ፍረነብሲ መንሽሮ (ኣብ ሰብኡት)። ኣባጽሕ ኣዋልድን ኣወዳትን ቅድሚ ወሲብ ምጅማሮም ኤችፒቪ ዝከላኸለሎም ክታበት ክወሃቡ ይኽእሉ እዮም። ኤችፒቪ ብወሲብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ (STI) እዩ።

HPV

HPV is a common sexually transmitted infection (STI). Some types of HPV can lead to genital warts. HPV can also cause cancer of the throat, vagina, uterus, anus or penis. Using a condom when having sex reduces the risk of infection. HPV is a virus. A vaccine can prevent cancer and some types of genital warts.